Geen widgets gevonden in de zijbalk
Erfenis

Na het overlijden van een dierbare staan ​​een erfenis en de gemeenschap van erfgenamen tegenover elkaar. Maar wie wat krijgt, wordt pas duidelijk als de erfenis wordt verdeeld. Wat gebeurt er als de erfgenamen het niet eens zijn over de verdeling van de nalatenschap?

Wat is de verdeling van de erfenis?

Onder verdeling erfenis wordt in het algemeen verstaan ​​de verdeling van de nalatenschap aan de erfgenamen of legatarissen. Bij de verdeling van de nalatenschap bepaalt men de waarde van de erfenis, betaalt de schulden van de erflater en verdeelt het overschot aan de erfgenamen. Zodra de gehele erfenis is vereffend, is de verdeling van de nalatenschap voltooid en wordt de gemeenschap van erfgenamen ontbonden.

Elke erfgenaam kan te allen tijde de verdeling van de nalatenschap aanvragen. Daarmee zetten zij de verdeling van de nalatenschap in gang. De verdeling van de erfenis is in principe een zaak van de erfgenamen. De erflater kan echter in zijn testament bepalen hoe zijn nalatenschap moet worden verdeeld. Stemmen de erfgenamen echter unaniem tegen de naleving van de bevelen, dan hoeven zij deze niet verder in acht te nemen. De erflater kan ook tijdens zijn leven bij testament een persoon aanwijzen die als executeur kan optreden. Hij draagt ​​hem op om de verdeling van de nalatenschap uit te voeren volgens zijn wil.

Wat onderscheidt de gemeenschap van erfgenamen

De erfgenamen van een nalatenschap vormen samen een zogenaamde gemeenschap van erfgenamen. U bent mede-eigenaar van alle zaken in de nalatenschap. Zij moeten of mogen samen beslissen over erfrecht. Er is een uitzondering op dit principe als er bij wet of contract iets anders is overeengekomen. De erfgenamen hebben onder elkaar gelijke rechten. De wet verplicht de erfgenamen om alle belangrijke informatie te delen met de gemeenschap van erfgenamen zodat de verdeling van de nalatenschap eerlijk kan verlopen.

Hoe verloopt de verdeling van de boedel?

De gemeenschap van erfgenamen kan ofwel zogenaamde “kavels” vormen en onderling verdelen of een erfovereenkomst sluiten. Dit contract moet door elke contractant (door alle erfgenamen) met de hand worden geschreven. Als gevolg van een van beide benaderingen valt de gemeenschap van erfgenamen uiteen. Elke erfgenaam wordt de nieuwe eigenaar van het goed dat hem is toegewezen.

Bijzondere gevallen van de verdeling van de erfenis

Als een object door de splitsing een aanzienlijk bedrag aan waarde zou verliezen, wordt het aan één erfgenaam toegewezen. Evenzo worden dingen die bij elkaar horen meestal niet van elkaar gescheiden bij het verdelen van een erfenis. Voorbeelden hiervan zijn percelen effecten met een meerderheidsbelang, bepaalde collecties, sieraden die bij elkaar horen, enz. Als de erfgenamen het niet eens worden over de toewijzing van een item, worden ze verkocht en wordt de opbrengst verdeeld. Daarnaast kan iedere erfgenaam bezwaar maken tegen de vervreemding van familiemanuscripten. Dit is vooral zinvol als de persoonlijke waarde aanzienlijk hoger is dan de economische verkoopwaarde.